Dnes je pondelok, 25. september 2023 | Meniny má Vladislav © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Partneri projektu

Referenčné školy


Prečo projekt Dobrá škola ?

Projekt Dobrá škola má ambíciu stať sa nástrojom škôl pri získavaní nových žiakov a vytvoriť konkurenčné prostredie medzi školami, čo prirodzene vedie k zvýšenej aktivite škôl a zvyšovaniu úrovne kvality vzdelania.

Uvedené ciele napĺňa najmä nasledovnými aktivitami:

 • porovnávanie škôl na základe ich aktivít, úspešnosti žiakov, odbornosti učiteľov, prezentačnej a informačnej gramotnosti
 • motivácia učiteľov, žiakov a rodičov a zlepšenie ich vzájomnej komunikácie
 • zverejňovanie informácii o škole, na základe ktorých sa budú môcť rodičia zodpovedne rozhodnúť, do akej školy umiestnia svoje dieťa
 • zvyšovanie motivácie učiteľov na ďalšie vzdelávanie, internetizáciu a využívanie informačných technológií v školách
 • prezentácia odbornosti učiteľov s dôrazom na celoživotné vzdelávanie, aktivity školy smerujúce k rozvoju dieťaťa a upozorniť na dôležitosť interakcie školy a rodiča pri výchove dieťaťa
 • motivovanie škôl na činnosť s modernými technológiami ako prostriedkami na možný prísun finančnej či vecnej podpory pre školu
 • organizovanie rôznych súťaží medzi učiteľmi a žiakmi smerujúce k ukážke odborných zručností s modernými technológiami
 • prepojenie škôl so súkromným sektorom, prezentácie firiem v školách, prezentácie ich činnosti a možné zamestnania - motivovanie žiakov na lepšie výsledky

Školy zapojené do projektu získajú možnosť:

 • prezentácie školy, úspešnosti žiakov, aktivity školy a školských klubov, prezentácie učiteľov
 • zverejňovať základné údaje o škole (výročné správy, školsky poriadok), oznamy pre rodičov, študijné materiály a iné
 • prístupu k rozvrhom hodín, k elektronickej žiackej knižke
 • komunikácie s rodičmi, žiakmi a učiteľmi elektronickou formou

Rodičia a žiaci zapojení do projektu získajú možnosť:

 • porovnávať školy na základe prezentácie, úspešnosti žiakov, aktivity školy a školských klubov, prezentácie učiteľov
 • získavať základné údaje o škole (výročné správy, školsky poriadok), oznamy pre rodičov, študijné materiály a iné
 • prístupu k rozvrhom hodín, k elektronickej žiackej knižke
 • komunikácie s učiteľmi elektronickou formou