Dnes je streda, 6. december 2023 | Meniny má Mikuláš © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Študijný program >> ISCED 2 - Školský vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy, všeobecné informácie 
 
  
      5.ročník
6.ročník
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Predmet
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
Prvý cudzí jazyk
Druhý cudzí jazyk 
Slovenský jazyk a literatúra  
Prvý cudzí jazyk  
Druhý cudzí jazyk
Matematika a práca
s informatikou
Matematika
Informatika
Matematika  
Informatika
Človek a spoločnosť
  
  
Dejepis
Geografia
Občianska výchova
Dejepis  
Geografia 
Občianska výchova 
Človek a príroda
  
Biológia
Fyzika
Chémia
Biológia 
Fyzika 
Chémia 
Človek a hodnoty
  
Etická výchova
Náboženská výchova
Etická výchova  
Náboženská výchova 
Človek a svet práce
  
Svet práce
Technika
Svet práce 
Technika 
Umenie a kultúra
  
  
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Výchova umením
Výtvarná výchova 
Hudobná výchova  
Výchova umením 
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
Telesná a športová výchova  
ŠVP = štátny vzdelávací program, ŠkVP = školský vzdelávací program
 
Vyučovacia hodina má 45 minútPosledná akutalizácia: 25.05.2010 - 13:23


Späť na program