Dnes je streda, 6. december 2023 | Meniny má Mikuláš © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Študijný program >> ISCED 1 - Školský vzdelávací program pre I. stupeň základnej školy, všeobecné informácie 

Vzdelávacia oblasť
Predmety pre
I. ročník
Predmety pre
II. ročník
Jazyk a komunikácia 
SJ a literatúra
Anglický jazyk
SJ a literatúra 
Anglický jazyk
Matematika 
a práca s informatikou  
Matematika
 
Matematika 
Informatická výchova
Príroda a spoločnosť 
Prírodoveda
 
Prírodoveda 
Vlastiveda 
Človek a hodnoty 
Etická výchova
Náboženská výchova 
Etická výchova
Náboženská výchova
Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Výtvarná výchova 
Hudobná výchova 
Zdravie a pohyb 
Telesná výchova
Telesná výchova
Človek a práca 
Pracovné vyučovanie 
Pracovné vyučovanie 
Povinná časť + voliteľné hodiny 
Počet hodín s p o l u :  
17  +   5 
22
18       +    5 
23

    ŠVP = štátny vzdelávací program, ŠkVP = školský vzdelávací program

  
Poznámky :
 
  1. Vyučovacia hodina má 45 minút.
  2. Vyučovacie predmety v 1.ročníku: prírodoveda, etická výchova, náboženská výchova budeme vyučovať 1 hodinu každý druhý  týždeň.
      3.   Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách :
            etická výchova –       1. skupina – 1.A
                                                2. skupina – 2.A, 4.A
                                                3. skupina – 3.A
            náboženská výchova – 1. skupina – 1.A, 3.A
                                              2. skupina – 2.A, , 4.A
4.   Účelový kurz didaktické hry zaradíme do vyučovacieho procesu:
2x – v novembri  – 4 hodiny,  v júni 4 hodiny teória + 4 hodiny prax
  
V školskom roku 2009/10 sa žiaci 3. a 4. ročníka vyučujú podľa doteraz platného učebného plánu aj s hodinovou dotáciou.Posledná akutalizácia: 25.05.2010 - 13:15


Späť na program