Dnes je štvrtok, 22. február 2024 | Meniny má Etela © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Partneri projektu

Referenčné školy


Aktuálne oznamy

Projekt Dobrá škola je neziskový projekt, ktorého cieľom je podpora moderného a inovatívneho vzdelávania, zvýšenie využitia internetu a informačno-komunikačných technológií vo vzdelávacom procese, hlavne pri kontakte škola - rodič a škola – žiak. Prístup k informáciám a k našej ponuke je pre pilotné školy bezplatný. Pre ostatné školy je vecou dohody so SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu podľa rozsahu poskytovaných služieb (napr. spolufinancovaním režijných nákladov IT technika, ktorý sa bude o danú školu starať).

Čo je projekt Dobrá škola?

Dobrá škola je informačno-prezentačný portál určený pre školy a rodičov, ktorého realizátorom je SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu.

Hlavné ciele projektu Dobrá škola sú:

  • podpora moderného a inovatívneho vzdelávania
  • zvýšenie využitia internetu a informačno-komunikačných technológií vo vzdelávacom procese, hlavne pri kontakte škola - rodič a škola - žiak na všetkých stupňoch škôl
  • podpora spolupráce medzi školami, ale aj vytvorenie konkurenčného prostredia
  • zlepšenie interakcie školy a rodiča pri výchove dieťaťa

Projekt vzniká ako reakcia na negatívny stav spoločnosti a školstva na Slovensku:

  • nedostatočné využívanie moderných technológií vo vyučovacom procese, nízka internetizácia škôl, slabé využitie skúseností učiteľov získaných v projekte Infovek
  • klesajúci záujem žiakov o vzdelávanie a neatraktívna forma vzdelávania v školách
  • nízka angažovanosť rodičov žiakov hraničiaca s nezáujmom o školu a štúdium ich dieťaťa
  • stratená úcta k učiteľom a školským pracovníkom často z klamlivého presvedčenia o neschopnosti učiteľov držať krok s novými technológiami